Master

Psihosociologia publicităţii

_______________________

Masterele

SONDAJE DE OPINIE, MARKETING ŞI PUBLICITATE  (Anul II, semestrul 2)

SOCIOLOGIA CONSUMULUI SI MARKETING (anul I, semestrul 2)

Programă

Psihosociologia publicităţii

(2009-2010)

Prof. univ. dr. Septimiu Chelcea

Obiective generale ale cursului

Cunoaşterea principalelor teorii psihosociologice şi dezvoltarea capacităţii utilizării acestora în studiul şi practica publicităţii.  Dezvoltarea deprinderilor de a utiliza comuniarea persuasivă în elaborarea mesajelor, campaniilor şi strategiilor publicitare. Sublinierea rolului cunoaşterii fenomenelor şi proceselor psihosociale din domeniul publicităţii. Pregătirea studenţilor pentru joburile din departeamenele de relaţii cu clienţii (client service) şi de creaţie (copywriter) din cadrul agenţiilor de publicitate.

Obiective specifice ale cursului

Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu teoriile psihosociologice clasice şi moderne, cu directă aplicabilitate în publicitate şi dezvoltarea  abilităţilor de lucru cu acestea  în construirea unor mesaje sau campanii publicitare. Studenţii vor învăţa să lucrereze în echipă atât în ce priveşte consultarea unor texte de specialitate, cât şi în alegerea propriei teme de cercetare, a metodologiei adecvate şi a strategiei persuasive specifice.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar

În cadrul cursului se vor  susţine prelegeri pe temele propuse (PPT), discuţii pe baza unor materiale cu relevanţă pentru domeniu (cărţi, afişe, sloganuri, fotografii, clipuri publicitare etc.). Se vor prezenta experimente care să susţină demersurile aplicative din cadrul seminariilor.

Seminariile  se vor centra pe lucrul individual şi lucrul în echipă, pe alegerea unor teme de cercetare şi analiză de către studenţi. Proiectele vor fi coordonate şi discutate în cadrul seminariilor.

Se  vor avea în vedere exerciţii care sporesc capacitatea de analiză a studenţilor şi  vizează aplicabilitatea modelelor teoretice dezbătute în cadrul cursurilor.

Evaluarea pregătirii studenţilor

Evaluare sumativă/finală: lucrare scrisă (2 ore) pentru verificarea însuşirii conţinutului prelegerilor, discuţiilor din seminar şi al bibliografiei obliatorii (două cărţi). Evaluarea sumativă reprezintă 50 la sută din nota finală.

Evaluarea continuă va consta în notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe care le desfăşoară, inclusiv cele de grup, şi a implicării lor în cadrul dezbaterilor. Evaluarea continuă reprezintă 50 la sută din nota finală.

Studenţii vor trebui să scrie o recenzie (4-5 pagini, A4, litera 12, interliniere 1,5) la una dintre lucrările din bibliografia obligatorie. Recenziile vor fi prezentate in cadrul seminarului din 29 martie a.c. Nu se admit intarzieri.

De asemenea, studenţii în echipe de 2-3, vor realiza un material ilustrat pe tema campaniei sociale „Bucureştiul asaltat de publicitate”. Materialele vor fi prezentate in cadrul seminarului din 19 mai a.c. Nu se admit intarzieri.

Tematica

1. Psihosociologia publicităţii: domeniu de cercetare

2. Tipuri de publicitate

3. Publicitatea – element al marketingului

4. Brandul din perspectivă psihosociologic

5. Logoul din perspectivă psihosociologică

6. Fenomene, procese şi teorii psihosocilologice în publicitate

7. Limbajul în publicitate

8. Publicitatea prin imagini

9. Creativitatea în publicitate

10. Umorul în publicitate

11. Stereotipurile în publicitate

12. Influenţa publicităţii asupra deciziei de cumpărare: poziţionarea

Bibliografie obligatorie (două cărţi)

Aitchison, Jim [2004](2006) Inovaţie în advertising. Cum să creezi ele mai bune print-ad-uri pentru brendurile secolului XXI. Bucureşti: Editura Brandbuilders.

Marcenac, Luc, Milon, Alain şi Saint-Michel, Serge-Henri [2002](2006) Strategii publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. Iaşi: Polirom.

Ries, Al. şi Trout, Jack [2001](2004) Poziţionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta. Bucureşti: Editura Bandbuilders.

Russel, J. Thomas şi Lane, W. Ronald [1991](2002) Manual de publicitate. Bucureşti: Editura Teora.

Sutherland, Max şi Sylvester, Alice K. [2000](2008) De la publicitate la consumator. Ce “merge”, ce “nu merge” şi mai ales de ce. Iaşi: Editura Polirom.

Bibliografie orientativă

Adam, Jean-Michel şi Bonhomme, Marc [1997](2005) Argumentarea publicitară. Retorica elogiului şi a persuasiunii. Iaşi: Editura Institutul European.

Aitchison, Jim [2004](2006) Inovaţie în advertising. Cum să creezi ele mai bune print-ad-uri pentru brendurile secolului XXI. Bucureşti: Editura Brandbuilders.

Amabile, Teresa M. [1989](1996) Creativitatra ca mod de viaţă. Bucureşti: Editura Ştiinţă şi Tehnică.

Baker, Michael J. (1997) Marketing. Bucureşti: Editura Ştiinţă şi Tehnică SA.

Baylon, Christian şi Mignot, Xavier [1994](2000) Comunicarea. Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.

Bonnange, Claude şi Thomas, Chantal [1987](1999) Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară. Bucureşti: Editura Trei.

Boutaud, Jean-Jacques [????](2004) Comuniare, semiotică şi semne publicitare. Teorii, modele şi aplicaţii. Bucureşti: Editura Tritonic.

Chathalat, Berard [1987](2005) Publicitate şi societate. Bucureşti: Editura Trei.

Chelcea, Septimiu (1988) Comportamentul creativ. În S. Chelcea. Lungul drum spre tine însuţi (pp. 141-153). Bucureşti: Editura Militară.

Chelcea, Septimiu (1988) Mărimea fizică, gustul şi culoarea proceselor psihice. În S. Chelcea. Lungul drum spre tine însuţi (pp. 158-161). Bucureşti: Editura Militară.

Chelcea, Septimiu (2006) Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică.

Datculescu, Petre (2006) Cercetarea de marketing. Bucureşti: Editura Brendbuilders Grup.

Defays, Jean-Marc [1996](2005) Comicul. Principii, procedee, dsesfăşurare. Iaşi: Editura Institutul European.

Gamble, Paul R. et al. [2005](2008) Revoluţia în marketing.Iaşi: Editura Polirom.

Gettins, Domenic [2000](2009) Cum să scrii reclame de succes. Bucureşti: Ediura Publica.

Goddard, Angela [1998](2002) Limbajul publicităţii. Iaşi: Editura Polirom.

Green, Robert (1998) The 48 Laws of Power: New York: Penguin Bopks.

Guéguen, Nicolas [2005](2006) Psihologia consumatorului. Factorii care ne influenţează comportamentul de consum. Iaşi: Editura Polirom.

Heilbrunn, Benoit [2001](2002) Logo. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.

Joannès, Alain [2008](2009) Comunicarea prin imagini. Cum să-ţi pui în valoare comunicarea prin intermediul dimensiunii vizuale. Iaşi: Polirom.

Klein, Naomi [2000](2006) No Logo: tirania mărcilor. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.

Landau, Erika (1979) Psihologia creativităţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Leuss, William, Kline, Stephen şi Jahlly, Sut (1990). Social Communication in Advertising. Scarboroug: Nelson Candada.

Leovaridis, Cristina [2006](2008) Industria publicităţii. O abordare organizaţională. Bucureşti: Editura Universitară.

Marcenac, Luc, Milton, Alain şi Saint-Michel, Serge-Henri [2002](2006) Strategii publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. Bucureşti: Polirom.

Mizerdki, Richard W. Şi White, Dennis J. (2003) Înţelegerea şi folosirea emoţiilor în publicitate. În C. Tabarcea şi A. Crăciun (coord.). Antologie de texte despre publicitate (pp. 39-72). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

Moraru, Mădălina (2009) Mit şi publicitate. Bucureşti: Editura Nemira.

Mureşan, Pavel (1987) Culoarea în viaţa noastră. Bucureşti: Editura Ceres.

Olins, Wally. [2003](2006) Despre brand. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.

Olins, Wally [2008](2009). Manual de branding. Bucureşti: Editura Vellant.

Petre, Dan şi Nicola, Mihaela (2004) Introducere în publicitate. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.

Popa, Dorin (2005) Comunicare şi publicitate. Bucureşti: Editura Tritonic.

Popescu, Costin (2005) Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

Roco, Mihaela (2001) Creativitate şi inteligenţă emoţională (pp. 11-40, 84-97) Iaşi: Editura Polirom.

Russel, J. Thomas şi Lane, W. Ronald [1991](2002) Manual de publicitate. Bucureşti: Editura Teora.

Schindler, R.M. şi Kibarian, T.M. (1996) Increased consumer sales response through use of 99-ending prices. Journal of Retailing, 72, 187-199.

Schindler, R.M. şi Kibarian, T.M. (2001) Image communicated by the use of 99 endings in advertising prices. Journal of Advertising, 30, 4, 95-99.

Schindler, R.M. şi Warren, L.S. (1988) Effect of odd pricing on choice of items from menu. Advances in Consumer Research, 15, 348-353.

Scott, Walter D. [1908](1916) The Psychology of Advertising: A Simple Exposition of the Principles of Psychology in Their Relation to Successful Advertising. Cambidge: Presswoek by University Press.

Sutherland, Max şi Sylvester, Alice K. [2000](2008) De la publicitate la consumator. Ce “merge”, ce “nu merge” şi mai ales de ce. Iaşi: Editura Polirom.

Tabarcea, Cezar şi Crăciun, Alexandra (2003) Antologie de texte despre publicitate. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

Weiss, Brigitte (2007) Efectele publicităţii. Bucureşti: International Advertising Association.

Young, Stephen [2003](2009) Capitalism moral. O reconciliere a interseului privat cu binele public. Bucureşti: Curtea Veche.

*** Human Communication Research

*** Journal of  Personality and Social Psychology

*** Journal of Advertising

*** Journal of Advertising Research

*** Journal of Consumer Research

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială
Master: Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului Strategii şi tehnici de persuasiune şi influenţare a opiniei publice

Titular: prof. univ. dr. Septimiu Chelcea

Număr credite 10 Număr de ore pe săptămână 2 Anul I

Semestrul I

Condiţii obligatorii de participare

Studenţii trebuie să fie prezenţi la minimum 50 la sută din prelegeri, activităţi de seminar, ore de laborator şi de proiectare a cercetărilor concrete. Studenţii care nu respectă această cerinţă nu vor fi primiţi la examenul de la finele semestrului I, fiind declaraţi restanţieri.

Obiective generale ale cursului

Cunoaşterea teoriilor şi modelelor comunicării persuasive, precum şi a strategiilor şi tehncilor de persuasiune şi influenţare a opiniei publice.
Dezvoltarea capacităţii de identificare şi analiză a problemelor sociale generatoare de opinie publică.
Încurajarea implicării sociale a studenţilor.

Obiective specifice ale cursului

Formarea şi consolidarea competenţelor de proiectare a cercetării sociologice în domeniile cunoaşterii opiniei publice şi comunicării persuasive.
Dobândirea abilităţilor de operare cu tehnicile de influenţare a opiniei publice.
Consolidarea responsabilităţii etice în persuasiune.
Dezvoltarea spiritului civic de rezistenţă faţă de tentativele de manipulare a opiniei studenţilor.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar

Prelegeri, analiza unor lucrări şi cercetări „exemplare” în domeniul persuasiunii şi opiniei publice.
Analiza curentelor de opinie din România, pe baza sondajelor la zi.
Proiectarea de sondaje pe baza identificării problemelor sociale de către studenţi.
Va fi utilizat sistemul „Eye Tracking”.
Discutarea recenziilor şi proiectelor de cercetare ale studenţilor.
Din activităţile de predare/învăţare, aproximativ jumătate se vor face în Power Point.

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor

Evaluarea continuă constă din aprecierea participării active la dezbaterile din seminar, a recenziilor şi a proiectului de cercetare.
Notarea activităţii de seminar reprezintă 10 la sută din nota finală.
Studenţii au obligaţia de a recenza şi prezenta în seminar două lucrări, din care una apărută într-o editură din străinătate. Recenziile (3-5 pagini) vor fi prezentate şi discutate pe parcursul desfăşurării procesului de învăţământ.
Notarea recenziilor reprezintă 15 la sută din nota finală.
Proiectul de cercetare cu tema „Rolul emoţiilor în persuasiune” (10-15 pagini) va fi prezentat cu două săptămâni înainte de încheierea semestrului. Nu se admite întârzierea predării acestor lucrări.
Notarea proiectului de cercetare reprezintă 25 la sută din nota finală.
Evaluarea continuă reprezintă 50% din nota de absolvire a disciplinei.
Evaluarea sumativă (finală) se face printr-o lucrare scrisă (2 ore), la care studenţii pot folosi fişele de lectură, dar nu şi notele de curs sau cărţile şi materialele multiplicate. La lucrarea scrisă se prevăd două subiecte, dintre care unul la alegerea studenţilor.
Evaluarea sumativă reprezintă jumătate din nota finală.

Tematica cursului

1. Precizări conceptuale: „opinie publică”, „persuasiune” (1 oră)
2. Modelul tridimensional al opiniei publice (2 ore)
3. Strategii şi tehnici de persuasiune (1 oră)
4. Strategii şi tehnici de manipulare a opiniilor şi comportamentelor (1 oră)
5. Influenţa interpersonală şi construirea opiniei publice (1 oră)
6. Mesajele nonverbale în persuasiune (1 oră)
7. Liderii de opinie şi influenţarea opiniei publice (1 oră)
8. Mass-media în construirea opiniei publice (1 oră)
9. Rolul emoţiilor în influenţarea opiniei publice (2 ore)
10. Strategii, tactici şi tehnici în campaniile de promovare a unui produs,
a unei persoane sau a unei ideologii (2 ore)
11. Cercetarea calitativă şi cantitativă în domeniul persuasiunii (2 ore)
12. Responsabilităţi etice în comunicarea persuasivă (1 oră)

Bibliografie

Abraham, Dorel. (2004). Influenţa media asupra comportamentului civic şi electoral. Sociologie Românească, 2, 3, 26-49.
Balle, Francis. [1992](1997). Comunicarea. În R. Boudon (coord.). Tratat de sociologie (601-623). Bucureşti: Editura Humanitas.
Bertrand, Claude-Jean. [1997](2000). Deontologia mijloacelor de comunicare. Iaşi: Editura Institutul European.
Boncu, Ştefan. (2002). Tehnici de influenţă interpersonală. În Şt. Boncu. Psihologia influenţei sociale (pp. 354-420). Iaşi: Editura Polirom.
Burgoon, Judee K., Buller, David B şi Woodall, Gill W. (1996). Nonverbal Communication. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Champagne, Patrick. [1990](2001). Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique. Paris: Les Éditions de Minuit.
Champagne, Patrick. [1995](2002). „Opinia publică” şi dezbaterea publică. În I. Pailliart (ed.). Spaţiul public şi comunicarea (pp. 19-36). Iaşi: Editura Polirom.
Chelcea, Septimiu. (2002). Opinia publică. Gândesc masele despre ce şi cum vor elitele? Bucureşti: Editura Economică.
Chelcea, Septimiu. [2000](2007). Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane (ediţia a IV-a). Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Chelcea, Septimiu (coord.). (2004). Comunicarea nonverbală în spaţiul public. Bucureşti: Editura Tritonic.
Chelcea, Septimiu. (2006). Opinia publică. Strategii şi tehnici de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică.
Chelcea, Septimiu şi Iluţ, Petru (coord.). (2003). Enciclopedie de psihosociologie. Bucureşti: Editura Economică.
Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana şi Chelcea, Adina. (2005). Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. Cuvintele nu sunt de-ajuns. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Cialdini, Robert B. (2001). Influence. Science and Practice (ediţia a IV-a). Boston: Allyn and Bacon.
Cialdini, Robert B.[1984](2004). Psihologia persuasiunii. Bucureşti: Editura Businesstech International Press.
Dizney, Henry F. şi Roskens, Ronald W. (1962). An investigation of the „bandwagon effect” in a college straw election. Journal of Educational Sociology, 36, 3, 108-114.
Doise, Willem, Deschamps, Jean-Claude şi Mugny, Gabriel. [1978](1996). Influenţa minorităţilor. În W. Doise et al. Psihologie socială experimentală (pp. 120-137). Iaşi: Editura Polirom.
Doob, Leonard W. (1950). Goebbels’principles of propaganda. În R. Jackall (ed.). Propaganda (pp. 190-216). New York: Macmillan Press Ltd.
Drăgan, Ioan. (2007). Comunicarea. Paradigme şi teorii. Bucureşti: Editura Rao.
Drozda-Senkowska, Ewa. (1999). Influenţa socială. În E. Drozda-Senkowska. Psihologie socială experimentală. Iaşi: Editura Polirom.
Franzoi, Stephen L. [1996](2000). Persuasion. În L.S. Franzoi. Social Psychology (ediţia a II-a, pp. 187-224). Boston: McGraw-Hill Companies, Inc.
Girandola, Fabien. (2003). Psychologie de la persuasion et de l’engagement. Paris: Presses Universitaires de Franche-Comté.
Gollin, Albert E. (1987). Polling and the news media. Public Opinion Quarterly, 51, 2, 86-94.
Guéguen, Nicolas. (2007). Psihologia manipulării şi a supunerii. Iaşi: Editura Polirom.
Harik, Ilia F. (1971). Opinion leaders and the mass media in rural Egypt: A reconsideration of the two-step flow of communications hypothesis. The American Political Science Review, 65, 3, 731-740.
Iluţ, Petru. (2004). Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Editura Polirom.
Iordache, Marcel. (2004). Consumatorul şi reclama. Sociologie Românească, 4, 119-132.
Joule, Robert-Vincent şi Beauvois, Jean-Leon. [1987](1997). Tratat de manipulare. Bucureşti: Editura Antet.
Jowet, Garth S. şi O’Donnell. (1992). Propaganda and Persuasion (ediţia a II-a). Newbury Park: Londra.
Kapferer, Jean-Noël. [1990](2002). Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin mass- media şi publicitate. Bucureşti: Comunicare.ro.
Kim, Tae Sung. Weaver, David şi Willant, Lars. (2000). Media reporting and perceived credibility of online polls. Journal and Mass Communication Quarterly, 77, 4, 846-864.
Larson, Charles U. [2001](2003). Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate. Iaşi: Editura Polirom.
Lasswell, Harold D. [1934](1995). Propaganda. În R. Jackall (ed.). Propaganda (pp. 13-25). New York: Macmillan Press Ltd.
Lippmann, Walter. [1922](1997). Opinia publică. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Lazarsfeld, Paul F., Berelson, Bernard şi Gaudet, Hazel. [1944](2004). Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidenţială. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Marshall, Gordon (ed.). [1998](2003). Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Univers Enciclopedic.
Marsh, Catherine. (1985). Back on the Bandwagon: The effect of opinion polls on public opinion. British Journal of Political Science, 15, 1, 51-74.
Merton, Robert K. [1946](1995) Mass persuasion: A technical problem and a moral dilema. În R. Jackall (ed.). Propaganda (pp. 260-274). New York: Macmillan Press Ltd.
Mies, M. (1983). Towards a methodology for feminist research. În G. Bowle şi R. Duelli Klein (eds.). Theories of Women’s Study (pp. 117-139). Londra: Routledge and Kegan Paul.
Montmollin, Germaine de. (1977). L’influence sociale. Paris: PUF.
Morris, Dick. [1999](2003). Noul principe. Machiavelli în secolul al XX-lea. Bucureşti: Editura Ziua.
Moscovici, Serge. [1983](2001). Epoca maselor. Iaşi: Editura Institutul European.
Mucchielli, Alex (coord.). [1996](2002). Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale. Iaşi: Editura Polirom.
Mucchielli, Alex. [2000](2002). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare. Iaşi: Editura Polirom.
Nimmo, Dan. (1970). The Political Persuaders. The Techniques of Modern Election Campaigns. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Noelle-Neumann, Elisabet. []980](2004). Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostru social. Bucureşti. Editura Comunicare.ro.
O’Keefe, Daniel J. (2002). Persuasion. Theory & Research (ediţa a II-a). Thousand Oaks: Sage Publications.
Petty, Richard E. şi Cacioppo, John T. [1981](1996). Attitudes and Persuassion: Classic and Contemporary Approaches. Bouldner: Westview Press.
Pratkanis, Anthony şi Aronson, Elliot. (1992). Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: W.H. Freeman and Company.
Robinson, John P. (1976). Interpersonal influence in election campaigns: Two step-flow hypotheses. Public Opinion Quarterly, 40, 3, 304-319.
Rouquette, Michel-Louis. [1994](2002). Despre cunoaşterea maselor. Iaşi: Editura Polirom.
Saks, Michael J. şi Krupat, Edward. (1988). Social Psychology and Its Applications. New York: Harper & Row, Publishers.
Smith, Mary J. (1982). Persuasion and Human Action. A Review and Critique of Social Influence Theories. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Speier, Hans. (1980). The rise of public opinion. În R. Jackall (ed.). Propaganda (pp. 26-46). New York: Macmillan Press Ltd.
Stewart, Charles J., Smith, Allen, C. şi Denton E. Robert, Jr. [1989](1995). The persuasive functions of slogans. În R. Jackall (ed.). Propaganda (pp. 400-442). New York: Macmillan Press Ltd.
Stiff, James B. (1994). Persuasive Communication. New York: The Guilford Press.
Trent, Judith S. şi Friedenberg, Robert V. (2004). Political Campaign Communication. Principles and Practices. New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
Whyte, William F. (1989). Advencing scientific knowledge through participatory action research. Sociological Forum, 4, 3, 367-385.
Zeisel, Hans. (1970). The Panel. În N.K. Denzin (ed.). Sociological Methods. A Sourcebook (pp 338-341). Londra: Butterworths.

Revistele: International Journal of Public Opinion Research, Psihologie socială, Public Opinion Quarterly,
Revista Română de Sociologie, Sociologie Românească.

Tematica seminariilor

1. Din istoricul preocupărilor de cunoaştere a opiniei publice (2 ore)
2. Opinia publică şi cogniţia socială: cercetări recente (2 ore)
3. Analiza tehnicilor de persuasiune (2 ore)
4. Analiza tehnicilor de manipulare a opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor (2 ore)
5. Aplicarea „schemei celor zece C-uri” pentru identificarera si respingerea tentativelor de manipulare a opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor (2 ore)
6. Analiza proiectelor de cercetare (4 ore)
Total: 14 ore

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: